Lidelse påført av missforstått religionsutøvelse

(08.12.05)  Spørsmål:  Er mye unødvendig lidelse påført menneskene på grunn av mistolket og misforstått religionsutøvelse?

Qumran ved DødehavetSå kan der tales, meget korrekt.  Dog der skal minnes óg, lik der så er i balanse. Alt hva der var under tider der føddedes for den Jesu Kristi gestalt, der var i megen ubalanser for menneskebarns bevisstheter.  Og således er der nu lik der vokser til bevisstheter, noget av holistiske tanker, der vil søke at samle bevisstheten på ny.  Dog der er i alt høyere vibrasjoner i nutiden.  Således der bliver meget av de helige skrifter der bliver at ses at der ei er av god kvalitet forvaltet. Og like fullt bliver der til noget at forfylles gjennem hvorledes der ekskluderes av autoritetenes påvirkninger av de helige skrifter, og hvorledes der er nye arameiske skrifter der bliver funnet i hva der tales Dødehavets omkretser. Konu Ekatah
Takk.

Takke ditt selv og din bevissthet. (08.12.05)


BIBELHISTORIEN ? VÅRE RELIGIONER


 (21.09.05)  Spørsmål:  Er bibelhistorien slik vi kjenner den et resultat av ’extra terrestials’?

DødehavsrulleneEi kan der tales så.  Der er alt hvorledes den nu beleser i hva der tales bibliske historier er noget der ei er korrekt.  Der er således om den beleser eldede skrifter der er noget kopieret av de originaler der er av Dødehavets opprinnelser, så er der korrekt.  Dog så må den tillæres at lese noget arameisk og hebraisk.  Om den søker så, så vil den se at der er ulike betydelser.  Betydelser den selv kan lese i den skrift den leser i sitt eget rike av den bibliske historie er noget der er omformuleret av hva der tales makten der var av den Leo, og således er der innen inkvisisjonen den skal søke til.  For hva der nu er beskrevet er efter makten, der er omskrevet av mannens strukturer.  Dog i tiden der kommer, så vil mannens makt opphøre og der er menneskets verdier der vil vokse fram til en enhet, lik vi har talt; Mitakuye Oyasin. (= Vi er alle i samme familie/ Vi er alle ett.) Konu Ekatah.    (21.09.05)


ARAMEISK SPRÅK

(06.12.05)  Spørsmål:  Jeg har visst fått til meg noe arameisk tekst. Vet du hva det her betyr?

Arameisk - eksempelSå er det, lik der så er av eldede skrifter der ei byder nogen meninger for nutidens liv den lever. Der er til at søke at se, at arameiske skrifter er noget der óg er skjult for noget av parpyrusets ruller der bliver så at oppdages. For hva der er óg i din egen sjel, der er minner av arameiske tilstander. Språk er noget den formidler gjennom lyder den skaper, - dog, språk er óg sine indre bevegelser til noget hvorledes sjelen kommuniserer med ditt intellekt. Søke dertil at se at arameisk energi er noget der vibrerer alt nærmere kraften der var av tiden under Ur, tiden i kraften av ditt selv. Under tider menneskebarnet var sendebud for hinannen, lik der var helige skrifter over store riker, så var der ei i behov så meget lik der var for den arameiske og hebraiske energi at kommunisere. Der taledes i tanker, og der taledes i ånd, og der taledes i tunger, og der taledes i gjerninger. Således er der ei lik der er nu at språket er for intellektets oppdateringer. Konu Ekatah. (06.12.05)


Jomfrufødselen - hvordan gikk dette til?

(08.12.05)    Spørsmål:  Det sies Jesus var født av en jomfru, men hvem eller hva er i så fall hans herkomst eller far? 

Maria ikonHva der er så, så er der i skaperkraftens besittelse at skape frø foruten at der bliver noget til fruktbarhetens opplevelser.  For hvorledes der vil skapes, så er der noget i skaperkraften menneskebarnet ei ennu kjenner til.  Hva der spaltes og hva der forenes av celler er noget der óg kan skapes gjennem materialiseringer utav intethetens kraft.  Lyset er en budbringer og en bærer av kraften, og lyset har båret den første celles bevissthet til Moder Jord av Universums kilder. Så vil der óg være i tider der kommer. For alt hva der hviler i høyere vibrasjoner og sfærer er bevisstheter.  Om den søker til vannets molekyler, så er der i enhver celle i vannet der er på din Jord bevisstheter.  Og der bærer den samme bevissthet lik der er for vannet, om der er frosset, om der tales for Ios’ sfærer, om der tales for Merkurs sfærer, om der tales for Mars’ sfærer, om der tales for marken der lever óg, om der tales for stratosfærer. Alt hva der er av vannets elementer bærer den samme bevissthet for liv.  Om den så søker, så er vannet et element der er i åndens natur en helig element.  Således under tider den drikker av vannets kilder, så skal den se at der er en livskraft den høster og drikker.  Således skal den vite, at alt hva der er ledet av bevisstheter til din Jord, kan skape liv, om der ei er lik menneskebarnet tror. Manifestasjoner av kraft, noget der bliver til at forflyttes, transformeres om den vil, fra den ene sfæres tilstand til den annen sfæres tilstand.  En frø bærer en liten bevissthet, en celle bærer en liten bevissthet, dog bevissthet er frekvenser der er forbindet til Skaperens Ånd.  Konu Ekatah.
 (08.12.05)


Hvordan kan to sjeler være aspekter av samme energi i samme inkarnasjon?

Hønefoss 29.04.05  Soltinde: Hvordan kan jeg være Suddi, når Katie er den som er i regresjon i den boka? (Jesus og Eseerne)

Iliuka:  Lik der tilhører den sjelens grupper. Lik der så er av ulike nivåer. Dog lik der er befestet i den samme tid. Således kan der være ulike aspekter av den samme energien


Traff jeg noen gang Jesus?

Hønefoss 29.04.05 Manito: (Iliukas svar i fet skrift) Så fortalte du meg for en stund siden, at jeg for 2000 år siden var inkarnert som en skriftlærd av de sumeriske riker. Så er der korrekt. Kan du fortelle noe mer om det? Vi ser den gjorde skrifter! Traff jeg noen gang Jesus? Så er der korrekt. Kan du fortelle meg hva mitt navn var, i den inkarnasjonen? Der kan tales lik der er av Imanuel. Traff jeg noen gang Suddi og….Meget korrekt. Og Ajid? Så er der korrekt. Og Rafael.


Den hellige gral - et symbol på hvordan 2 verdener møtes

Hønefoss, 29.04.05. Manito: Du svarte i Fredrikstad at ordet ”gral” …..ikke var å betrakte som et fysisk beger, men som et symbol på hvordan 2 verdener møtes.

Iliuka: Så er der korrekt. Der er bindeleddet mellem ulike dimensjoner. Hvor i den ene dimensjonen søker at overlappe den neste. Og således er der lik der er to dimensjoner – der til slutt smelter sammen – lik en samme frekvens. Og begeret er fullt!

Manito Det er fullt nå?

Iliuka: Korrekt.


Den skriftlærde Suddi i Qumran - Jesu læremester

Hønefoss, 29.april 2005, Soltide: Jeg ble så fasinert når jeg leste om Qumran. Hvilken rolle hadde jeg der?

Iliuka (med fet skrift): Den var en skriftlærd! Suddi? Så er der korrekt. Var jeg ham?? Så er der korrekt. Har du noe mer og fortelle meg om……Om den lytter til hva der tales i Arameisk, så vil den og forstå hva der til at gjenopplive nogen lengsler den bærer. Arameisk er et godt språk! Nå ble jeg helt skjelven! Så er der korrekt, og så kan den undre! Det vil komme meg til gode en dag??……det er meg til gode?? Der er. Er det noe mer….Vil den tale Arameisk nu? Nei. Vet den at der alt nu er talt Arameisk i denne flokk? Ja, du har vel gjort det du? Ei har vi. Dog der var en bror der tiltalede sin spirituelle tilstands navn. Ajid? Så er der korrekt! Var vi der sammen? Så er der korrekt. Hvilken rolle hadde han? Hva kjens der lik der var? Min andre elev. Så kan der tales. Er der i billedet, er der i skrifter? (..kommentar: "den andre eleven Suddi hadde i tillegg til jesus, var døperen Johannes) Hmmm……Søke nu at ei tenke så meget! Der skapes komplikasjoner; lik der tales torden og blixter for dine hjernes celler! Ja! Der er klokt at den hviler nu.

(Kommentar: "Ajid" deltar også i dette samme rådet)


?Den hellige Gral? - hva er det?

Sarpsborg 16.02.05 - Minos Aki: Vil du forklare meg hvilken betydning vi bør legge i ordet ”Den hellige Gral”?

Iliuka: Hva der er så, er noget der benevnes lik ”gral”, der er noget der er for menneskebarnet at tro der er en beger. Dog der er i symbolets navn, hvorledes der så er at betrakte symbolet, - for hvorledes der er at se hvorledes to verdner møter hinannen. Under tider der var av Keltisk tid, således var der alt større innsikter om de ulike verdner der var, av oververdner og underverdner hvori alt ble tatt i betraktninger under livet der levedes. Nu er der av spiritualitets søken til at se efter hvor der finnes Gud, og forglemmer at søke at se efter Gud i sitt selv. Således er der lik den vil på ny bringe en ny innsikt til hva den helige gral er. Konu Ekatah.


Sitter Prieur de Sion på hemmeligheten om

Hønefoss, 29.05.05 (Iliukas svar med fet skrift)

Manito: Er det riktig, som det spekuleres i boken ”Hellig blod, Hellig gral”; at den hemmelige ordenen Prieur de Sion sitter på denne kunnskapen?
Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Er det også riktig, at denne kunnskapen – eller dette symbolet – kom til syd Frankrike med Maria Magdalena, og hennes følge?
Iliuka: Ei er det. Der kom alt tidligere. Der er alt eksistert i megen tid innen. Dog der ble så åpenbaret av hva der tales Maria Magdalena.

Manito: Det spekuleres også meget i disse bøkene om Jesus virkelig døde, slik vi forstår det med død, på korset. Gjorde han det?  Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Fortsatte han…..eller var han også til stede hos Maria Magdalena etter sin død? Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Hadde de barn?  Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Kan vi si at den blodslinjen kan følges helt opp til i dag? Iliuka: Så er der korrekt!

hits